Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Tien vragen aan Vera Op den Drink van MijnZorg

‘MijnZorg’ is een populatiegebonden aanpak in Oostelijk Zuid-Limburg. Het programma kent twee projecten waarin shared savings-afspraken worden gemaakt: een farmacieproject en een project eerstelijnspluszorg. Het programma is gestart in 2012 en loopt tot minimaal 2017.

Dit interview is in 2016 gehouden met Vera Op den Drink, toenmalig programmamanager van MijnZorg. Inmiddels is zij opgevolgd door Michèle van den Bragt.

 1. Wat willen jullie met de shared savings-projecten bereiken?
  Het uiteindelijke doel is om de zorg én gezondheid in de regio Oostelijk Zuid-Limburg te verbeteren en de groei in zorgkosten te beperken.
 2. Wie doen er mee?
  De kerngroep van MijnZorg bestaat uit: een huisartsenzorggroep, het ziekenhuis, een zorgverzekeraar en Zorgbelang. Daarnaast doen mee: apotheken, gemeenten, VVT-organisatie, Rabobank, Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd. En we werken met een groeimodel: partners die meewerken aan het bereiken van de doelen zijn welkom.
 3. Wat is er bijzonder aan dit programma?
  Bijzonder aan dit programma is dat de partijen een langdurige verbintenis met elkaar willen aangaan. Het gaat hen, naast beperking van de zorgkosten, om duurzame integrale zorg, op maat en dichtbij de mensen die het nodig hebben. MijnZorg gaat er vanuit dat het effectiever is als zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten in een regio hiertoe samenwerken. Waarbij het doel is om gaandeweg ook met andere relevante stakeholders (zoals provincie, gemeenten, werkgevers) samen te werken.
 4. Hoe worden shared savings gerealiseerd?
  Er zijn twee projecten waarbinnen shared savings-afspraken zijn gemaakt. In het eerste project worden besparingen gerealiseerd door het doelmatig voorschrijven van drie soorten geneesmiddelengroepen (statines, PPI, AT-II-blokkers). Door ervaringen in de praktijk is de focus hierbij op statines is gelegd. In het tweede project over de eerstelijnspluszorg worden besparingen gerealiseerd door substitutie: het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Hierdoor wordt het ziekenhuisbudget lager.
 5. Maken jullie verschil tussen directe en indirecte savings?
  In het project over de eerstelijnspluszorg worden directe en indirecte besparingen onderscheiden. De directe shared savings zijn de gemiddelde prijs in de regio voor DBC-zorgproducten (DOT) minus de prijs in het eerstelijnspluscentrum PlusPunt MC voor deze zorg. Door de substitutie van de tweede naar de eerstelijnszorg en het daarvoor verlagen van het ziekenhuisbudget worden shared savings behaald. De indirecte shared savings bestaan uit:  1) Het op te bouwen resultaat in PlusPunt. Indien het eigen vermogen een omvang heeft die recht doet aan het risicoprofiel van het bedrijf, kan het additioneel opgebouwde eigen vermogen worden afgeroomd ten behoeve van de indirecte shared savings. 2) Het voorkomen van ‘vervolgzorg’ in de tweede lijn doordat de patiënt niet naar het ziekenhuis wordt doorverwezen en daar onder controle blijft.
 6. Hoe worden de shared savings berekend?
  De bruto shared savings zijn het verschil tussen verwachte zorguitgaven van de verzekeraar zonder interventie en de gerealiseerde zorguitgaven, gecorrigeerd voor marktontwikkelingen (vergelijking met andere regio’s dominante verzekeraar). De bruto savings minus eventuele zorgkosten, vooraf aangemerkte projectkosten die partijen niet kunnen of principieel willen dragen en deel van de programmakosten, maakt de netto savings (zie afbeelding).
 7. Hoe worden de shared savings beïnvloed?
  In het eerste (farmacie)project worden de shared savings beïnvloed door de uitgangspositie in de regio, door andere regio’s die met hetzelfde project aan de slag zijn, door contractuele afspraken over doelmatig voorschrijven, door het aantal deelnemende professionals en natuurlijk door de prijsontwikkelingen van de medicatie.  In het tweede project worden de shared savings beïnvloed door de investeringskosten voor het eerstelijnspluscentrum, door afspraken over het volume van de te substitueren zorg, door verlaging van tweedelijnskosten in contracten met tweedelijnsorganisatie(s), door compensatie voor vaste kosten in de tweede lijn en door het met eerstelijnspluszorg voorkomen van vervolgzorg in de tweede lijn.
 8. Wat gebeurt er met de shared savings? 
  De afspraak is dat shared savings als volgt worden verdeeld: Een derde gaat naar de verzekerden en twee derde gaat naar een fonds. Vanuit dit fonds worden interventies, projecten of organisatorische zaken van MijnZorg gefinancierd. De gezamenlijke stuurgroep neemt de besluiten over de besteding van het fonds. De verzekeraar beheert de shared savings en zal uitkeren conform de besluiten van de stuurgroep.
 9. En als er verliezen zijn?
  Er zijn afspraken gemaakt over shared risks. Voor elke activiteit investeren de partijen zoveel mogelijk zelf. Die investeringen krijgen ze niet vergoed. Voor de daadwerkelijke Zvw-uitgaven is het risico nu voor de verzekeraar.
 10. Hoe ver zijn de projecten medio 2016?
  Het eerste project over het doelmatig voorschrijven farmacie is afgerond. De shared savings zijn behaald waarover de stuurgroep op korte termijn een besluit neemt. Er is nog besparingspotentieel dus de partijen gaan door met de gestructureerde aanpak. Daarnaast wordt voor meer medicijngroepen een regionaal formularium ontwikkeld onder leiding van een transmurale geneesmiddelencommissie die ook proactief aangeeft welk voorschrijfgedrag gewenst is. Ook dit moet leiden tot shared savings.
  Het tweede project over de eerstelijnspluszorg is in volle gang. Of er inderdaad shared savings worden behaald, zal de tijd leren. In ieder geval is het budget van het bij MijnZorg betrokken ziekenhuis verlaagd.

Bekijk het fictieve rekenvoorbeeld van bruto en netto savings van Mijn Zorg:

Top 5 tips uit Limburg

1. Reken je niet rijk: het gaat om het op lange termijn beïnvloeden van de kostengroei, niet om grote besparingen.
2. Meerdere gesprekken met de bestuurders zijn nodig waarbij een programmamanager/projectleider met een financiële achtergrond meerwaarde heeft.
3. Realiseer je dat in andere regio’s eveneens ontwikkelingen zijn die invloed kunnen hebben op de resultaten in jouw regio.
4. Realiseer je dat landelijke inkoopafspraken de regionale afspraken en dus de shared savings kunnen beïnvloeden.
5. Spreek goed af welke referentiegroep je neemt.

Verder lezen

› bekijk alle 6 artikelen over Shared Savings

Triple Aim

Een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten.

Meer over dit programma