Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Menzis Enschede

Sinds juni 2014 werken in Enschede 3 gezondheidscentra van Arts en Zorg en zorgverzekeraar Menzis aan een shared savings-aanpak. De Triple Aim staat bij het project voorop. ‘Het doel is doelmatigheid en kwaliteit te belonen’ zegt Hannes Seesing van Menzis. ‘De besparingen in zorgkosten mogen nooit ten koste gaan van de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid.’

De samenwerkende partners in Enschede werken met een model dat door Arthur Hayen van de Tilburg University is ontwikkeld. De kern van dit model is de kostenbenchmark, die als financiële prikkel fungeert.

5 bouwstenen voor samenwerking

Het model bevat 5 bouwstenen die structuur geven aan de samenwerking. De eerste bouwsteen is dat partners bepalen voor welke verzekerden ze dit gaan doen. In Enschede zijn dat alle mensen die ingeschreven staan bij drie gezondheidscentra. Met bouwsteen 2 wordt bepaald om welke zorgkosten het gaat. In Enschede zijn dat alle zorgkosten (behalve mondzorg) tot een maximum van €22.500. Bouwsteen 3 gaat over de benchmark. Tegen welke benchmark worden de zorgkosten afgezet? In Enschede wordt uitgegaan van de historische zorgkosten die vervolgens worden vermenigvuldigd met de groeitrend van de controlegroep. De vierde bouwsteen bevat de besparingstoets: een statistische toets om te kijken of de zorgkosten niet door toeval lager zijn dan de benchmark. In bouwsteen 5 wordt de verdeling van besparingen besproken en hoe deze moeten afhangen van de kwaliteit van zorg.

Enthousiast

De drie gezondheidscentra zijn heel enthousiast, vertelt Stefanie van Wolferen van Arts en Zorg: ‘We hebben een nulmeting gedaan en ze laten zien wat het kost als zij bijvoorbeeld een patiënt doorverwijzen naar een specialist. Huisartsen zagen dit voor het eerst en vonden dat zeer interessant. Ze waren zich niet bewust van de vervolgacties en daarmee verbonden kosten na een verwijzing.’

Ook zijn er al verbeteringen doorgevoerd. Van Wolferen: ‘Er waren bijvoorbeeld lange wachttijden voor dermatologie. Er zijn afspraken gemaakt met dermatologen die een spreekuur zijn gestart in het gezondheidscentrum. Daardoor kunnen de dermatologen ook veel makkelijker even overleggen met de huisartsen. Verder hebben de dermatologen nascholing gegeven aan de huisartsen. En zo zijn er verschillende interventies die we volgen met het model.’

Resultaten

Wat het werken met het model echt gaat opleveren aan besparingen die te verdelen zijn, is nog niet bekend. Die resultaten worden in de loop van 2016 verwacht. Seesing van Menzis: ‘Dat heeft te maken met dat de declaraties in de tweede lijn laat binnenkomen. Maar ik zie nu al wel dat we op een andere manier afspraken met elkaar maken. Er is vertrouwen in het model. Dit model – en de daarop gebaseerde afspraken – zit zo goed in elkaar dat het bij het uitkeren van de besparingen niet meer tot discussie zal leiden.’

Van Wolferen: ‘Wat ik nu al de grootste opbrengst vind – eigenlijk ook de allerbeste interventie – is dat we met een ander besturingsmodel werken. We werken nu nog meer met data. De centra krijgen informatie over zorgkosten die ze niet eerder ontvingen. Interventies volgen we elk kwartaal met een rapportage. Vervolgens kunnen we met elkaar in gesprek gaan over de zorgkosten, de kwaliteit en de klanttevredenheid.’

Tips

  1. Maak tijd voor een projectstructuur met vaste personen, zo’n project lukt alleen als je vertrouwen in elkaar hebt.
  2. Bundel de kennis van de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. Data zijn complexer dan je denkt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit initiatief? Stuur een e-mail naar marktontwikkelingsdeskundige en projectleider Menzis Hannes Seesing: seesing.h@menzis.nl of naar Arthur Hayen, promovendus Tilburg University: a.p.hayen@uvt.nl.

Verder lezen

› bekijk alle 6 artikelen over Shared Savings

Triple Aim

Een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten.

Meer over dit programma