Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Integrale Ouderenzorg Hoogeveen

Integrale Ouderenzorg Hoogeveen is een samenwerkingsverband dat zich richt op toekomstbestendige ouderenzorg. Multidisciplinaire zorgteams zijn alert op kwetsbaarheid bij ouderen. Ze zijn er eerder bij als er problemen ontstaan. Arthur Overgoor, beleidsadviseur van de gemeenten beantwoordt 9 vragen over deze aanpak. ‘Ons ultieme doel? Er zijn voordat een oudere kwetsbaar wordt.’

1. Wat is Integrale Ouderenzorg Hoogeveen?

Integrale Ouderenzorg Hoogeveen is een samenwerkingsverband in de Gemeenten Hoogeveen waarbij lokale partners samenwerken voor een toekomstbestendige ouderenzorg. Diverse partijen in de regio signaleerden de trend dat niet alleen het aantal ouderen groeit, maar ook hun kans op kwetsbaarheid. Zij startten Integrale Ouderenzorg Hoogeveen, vanuit de vraag: hoe dragen we de zorg voor onze ouderen, nu en in de toekomst?’ De samenwerkende partijen zijn: gemeente Hoogeveen zorgverzekeraar Zilveren Kruis, HuisartsenZorg Drenthe, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Treant Zorggroep, ICARE, Proscoop en de ZorgZaak.

Start samenwerking vanuit de gemeente

Na de decentralisaties in 2015 voelde de gemeente de urgentie voor samenwerking. We kregen de verantwoordelijkheid voor de zorg van onze inwoners, mét de opdracht om te bezuinigen. Om de bezuinigingen op te vangen, gingen we in gesprek met zorgverleners. Daaruit kwam dat kwetsbare ouderen een doelgroep is, bij wie de nodige gezondheidswinst te behalen valt. Betere samenwerking tussen professionals was gewenst.

2. Wat is de visie van Integrale Ouderenzorg Hoogeveen?

Integrale Ouderenzorg Hoogeveen wil bijdragen aan het behoud van de zelfredzaamheid van ouderen, hun levensplezier en een betekenisvol bestaan. We zijn er eerder bij, zo worden de problemen minder groot. Dit heeft effect op de ervaren kwaliteit van zorg. En aangezien duurdere zorg voorkomen wordt, gaat het hand in hand met de krimpende budgetten. Het ultieme doel? Er zijn voordat een oudere kwetsbaar wordt. Dat is de ultieme vorm van preventie.

3. Hoe is deze visie vertaald naar de praktijk?

We hebben geen notitie geschreven, maar gekozen voor een inspiratiemagazine: Vitaal & Aanwezig, Integrale Ouderenzorg Hoogeveen, om politici en professionals enthousiast te maken voor een gezamenlijke aanpak. In onze gemeente werken we al jaren met gezondheidsprogramma’s voor meer beweging en gezond eten. Nieuw is dat we meer vanuit multidisciplinaire teams in de wijk werken.

Samenstelling multidisciplinaire teams

We hebben bij huisartspraktijken multidisciplinaire zorgteams ingericht. De kern van een multidisciplinair team bestaat uit een:

 • POH-somatiek
 • wijkverpleegkundige
 • maatschappelijk werker
 • Wmo-consulent
 • specialist ouderengeneeskunde (verbonden aan verpleeg- en ziekenhuis)
 • in de schil om de zorgteams zitten de huisarts, de opbouwwerker en de mantelzorgconsulent

4. Zijn er afspraken gemaakt over de financiering?

De gemeente betaalt de inzet van de maatschappelijk werker, de Wmo-consulent en de mantelzorgconsulent. Zilveren Kruis draagt bij via de Module Ouderenzorg en de voormalige S1 gelden aan de inzet van de POH en de wijkverpleging. Proscoop draagt bij door inzet van een projectleider.

Shared savings afspraken

We willen nog extra activiteiten opzetten ter bevordering van een gezonde leefstijl. Daarover gaan we afspraken maken in het kader van shared savings. De bijdrage van de gemeente zijn structureel. Financiering vanuit de zorgverzekeraar is incidenteel. Elk jaar bepaalt de zorgverzekeraar of de regelingen worden gecontinueerd, gewijzigd of stopgezet. Dit is een knelpunt in de aanpak, wat het moeilijker maakt om continuïteit op te bouwen.

5. Wat levert de aanpak op?

We maken geen gebruik van meetinstrumenten, maar zien wel de volgende veranderingen plaatsvinden:

 • Ouderen komen (weer) in hun kracht, hun gevoel van welbevinden groeit.
 • Mensen komen minder vaak bij de huisarts op het spreekuur doordat ze met relatief eenvoudige ondersteuning weer een grotere wereld hebben gekregen.
 • Professionals geven aan dat ze door de samenwerking in een netwerk anders kijken en meer kunnen betekenen voor hun cliënt.

6. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

We hebben ons de laatste jaren gefocust op kwetsbare ouderen, maar we verwachten dat een soortgelijke multidisciplinaire aanpak ook effect kan hebben op preventie van psychiatrische problematiek.

7. Wat zijn de succesfactoren?

 • De organisatie van het samenwerkingsverband niet dichtregelen. Er zijn verschillen tussen de multidisciplinaire teams: dit geeft energie bij de professionals en sluit aan op de praktijk.
 • Een digitaal cliëntenplatform maakt samenwerken en informatie delen makkelijker.
 • Commitment en inspiratie van alle bestuurders, in het bijzonder van de wethouder.
 • Twee aanjagers zijn vaste contactpersonen voor de huisartsen: één vanuit de welzijnsstichting en één van Huisartsenzorg Drenthe. Zij vormen de schakel tussen huisartsen, welzijnswerk en de gemeente. Daarnaast zijn zij de kartrekkers in het vormen van de multidisciplinaire teams bij elke huisartsenpraktijk.

8. Welke knelpunten hebben jullie ervaren?

 • Het is een langzaam proces. Je hebt een lange adem nodig. We hadden het echt nodig dat er mensen aan boord waren die geloven in deze aanpak en die kunnen blijven aanzwengelen.
 • De financiering op jaarbasis voelt voor ons als een knelpunt voor continuïteit en borging van de aanpak.

9. Heb je tips voor andere Triple Aim-partijen?

Het belangrijkste is om de verbinding met de praktijk aan te gaan. Maak geen blauwdruk, maar spring in op de situatie. Wij hebben dit gedaan door in gesprek te gaan met huisartsen en andere professionals. We hebben de zorg samen georganiseerd. Onze tips hierbij:

 • sluit aan bij de bestaande structuren
 • begin klein
 • laat de energie stromen

Verder lezen

› bekijk alle 5 artikelen over Triple Aim

Triple Aim

Een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten.

Meer over dit programma