Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Blue Cross Blue Shield (VS)

De Amerikaanse federatie van zorgverzekeraars Blue Cross Blue Shield (BCBS) introduceerde in 2009 in de staat Massachusetts de bekostigingsvorm Alternative Quality Contract (AQC). Dit is een two-sided shared-savings model, waarbij naast shared savings, ook afspraken worden gemaakt over shared losses.

Bij BCBS komt een groep zorgaanbieders een ‘global payment’, een virtueel budget, overeen voor een bepaalde patiëntenpopulatie, gebaseerd op historische gegevens en gecorrigeerd voor kenmerken van de populatie. De zorgaanbieders dragen gezamenlijk risico: geven ze minder uit dan het virtueel budget dan delen ze mee in de gerealiseerde besparingen, geven ze meer uit dan het virtueel budget dan betalen ze mee aan de overschrijdingen.

Populatie van werknemers

Blue Cross Blue Shield (BCBS) is een federatie van 37 zorgverzekeraars die onafhankelijk van elkaar opereren op lokaal niveau. In totaal zijn er meer dan 100 miljoen mensen verzekerd bij BCBS. De verzekeraars die onder BCBS vallen sluiten contracten af met werkgevers. De populatie wordt in dit geval gedefinieerd door de werknemers (en hun familie) van een bepaalde werkgever.

Kwaliteitsindicatoren

BCBS heeft een two-sided model, want naast shared savings,  zijn er ook afspraken over shared losses. De grootte van het aandeel in de besparingen (of overschrijdingen) hangt af van het resultaat op kwaliteit van zorg en uitkomsten op populatieniveau. Deze wordt gemeten aan de hand van 64 kwaliteitsindicatoren. Op deze manier worden kosten en kwaliteit gekoppeld. Naast een deel van de shared savings kunnen zorgaanbieders een extra financiële toelage ontvangen op basis van dezelfde kwaliteitsindicatoren.

Wat kan Nederland leren van BCBS?

  1. Het Alternative Quality Contract laat zien dat het mogelijk is om in een marktgericht zorgstelsel de kwaliteit en kosten van zorg te beïnvloeden door contractinnovatie (onder meer shared savings) zonder fundamentele hervorming van de bestaande bekostigingssystematiek.
  2. Koppeling kwaliteit en shared savings. Hoe hoger je kwaliteitsscore hoe meer shared savings je krijgt, als kwaliteitsverbeteringen achterblijven dan gaat het percentage naar beneden. BCBS gebruikt daarbij een generieke kwaliteitsbenadering (64 indicatoren), gebaseerd op meerdere aspecten van zorg en een breed scala aan behandelingen. Daardoor krijgen aanbieders een directe prikkel om over de gehele linie kwaliteitsverbeteringen te realiseren.
  3. In Nederland wordt bij shared savings-afspraken meestal het ‘one sided’ model  toegepast. Bij BCBS wordt standaard uitgegaan van een ‘two sided model’. Geven de zorgaanbieders minder uit dan het virtuele budget dan delen ze mee in de winst. Geven ze meer uit, dan betalen ze mee aan het verlies. Ook het verlies is gekoppeld aan kwaliteit. Als het virtuele budget wordt overschreden is het percentage dat wordt kwijtgescholden hoger naarmate de kwaliteitsscore toeneemt.

Artikelen en achtergrondinformatie

Verder lezen

 

› bekijk alle 6 artikelen over Shared Savings

Triple Aim

Een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten.

Meer over dit programma