Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

10 vragen aan Arjan van der Veer van BSiN

‘Beter Samen in Noord’ (BSiN) is een initiatief in Amsterdam-Noord waarbij zorg- en welzijnsaanbieders, de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis samen werken aan een baanbrekende vernieuwing. Met dit project brengen zij de juiste zorg en welzijn dichter bij de mensen met als doel: het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en welzijn voor hun inwoners.

Arjan van der Veer, secretaris van de KrijtMolenAlliantie (KMA), het samenwerkingsverband achter Beter Samen in Noord (BSiN) beantwoordt 10 vragen:

1. Waarom is de KrijtMolenAlliantie gestart met Triple Aim?

Noord is een duidelijk afgebakend gebied in Amsterdam. Er is een hoge zorgconsumptie en een lage SES. Vanuit de gemeente en de zorgverzekeraar zijn er 2 kwartiermakers op dit gebied gezet. Deze zijn gaan onderzoeken wat de precieze problematiek is in Amsterdam-Noord. En welke aanbieders betrokken zijn bij de zorg en welzijn van de bewoners. De kwartiermakers zijn met de aanbieders vanuit zowel 0e, 1e en 2e lijn gaan praten. Gezamenlijk zijn zij tot de KrijtMolenAlliantie (KMA) gekomen, die het het project ‘Beter Samen in Noord’ zijn gestart.

Eigenaarschap bij aanbieders van zorg en welzijn

De 12 deelnemende zorg- en welzijnsaanbieders hebben gezamenlijk het project vormgegeven. Hierdoor ligt het eigenaarschap en de regie bij de aanbieders. Dat werkt goed. Iedereen wil het voor de patiënt echt beter maken. Beginnen met kleine trajecten geeft ons de mogelijkheid om elkaar langzaam te vertrouwen en uit te vinden hoe de samenwerking gestalte kan krijgen.

“Iedereen wil het voor de patiënt echt beter maken.”

Cliënten met multiproblematiek

We zijn gestart met de doelgroep cliënten met multiproblematiek binnen een klein gebied in Noord. Dit is vervolgens verder gebracht naar andere doelgroepen: kwetsbare ouderen, minima en jeugd. Binnen alle projecten worden de Triple Aim-doelen nagestreefd:

 • Toename van de positieve gezondheid
 • Betere ervaren kwaliteit van zorg en welzijn
 • Lagere of beheerste stijging van de kosten voor zorg en welzijn

2. Hoe zorg je dat de visie ook echt leeft bij de professionals?

Onze visie is dat we altijd waarde toevoegen voor de inwoners. Om professionals te doordringen van de aanpak waarbij de cliënt centraal staat, hebben we veel trainingen georganiseerd. We nodigden de professionals uit om buiten hun eigen domein te denken en te doen wat voor de cliënt nodig was. Als zij vast liepen konden zij direct met hun bestuurder bellen om dit door te geven. Hierdoor ontstond een omslag in het denken en werd de urgentie om te veranderen voelbaar.

3. Hoe geven jullie vorm aan de integrator?

De rol van integrator is bij ons nog niet ingevuld. Hierover zijn gesprekken gaande, ook met de financiers. De verantwoordelijkheid ligt bij alle partners van de alliantie. Iedereen is even toegewijd. Elk lid legt ook een bijdrage in ten behoeve van het projectmanagement en de ondersteuning. De KMA is geen juridische entiteit maar een samenwerkingsnetwerk. Er is wel een voorzitter benoemd, deze is afkomstig van het Bovenij Ziekenhuis.

4. Hoe werkt de aanpak?

Bij cliënten met multiproblematiek werken we met een multidisciplinaire triage met doorgeleiding naar verschillende vormen van ondersteuning. Daarnaast zetten we casemanagement op. De casemanager richt op:

 • prioriteren van problemen
 • samen met de cliënt een integraal leefactieplan opstellen
 • coördineren van zorg en ondersteuning
 • stimuleren van zelfredzaamheid

De zorg- en welzijnsprofessionals leren met de aanpak te werken door er eenvoudigweg mee aan de slag te gaan. Ze beginnen klein en krijgen het mandaat om vrij te denken en ook buiten hun eigen domein oplossingen te zoeken.

5. Wat levert deze aanpak op?

Uit onderzoek van TNO blijkt dat deze aanpak leidt tot:

 1. Verbeterde zelfredzaamheid van de cliënt, door: focus op structureren en prioriteren, focus op alle leefgebieden en acties voor en door de cliënt zelf.
 2. Professionals die meerwaarde in hun werk ervaren, door: veel contact met andere hulpverleners, acties samen met de cliënt, focus op wat iemand wél kan.
 3. Meer samenwerking tussen organisaties, door: integrale structuur, meer onderling vertrouwen, afschalen naar laag-complexe ondersteuning.

Nadeel is dat er nog steeds dubbele registratielasten zijn. Ondanks een digitaal triagesysteem waar informatie gedeeld kan worden, moeten professionals ook nog steeds in hun eigen systemen registreren. We zoeken nog naar een oplossing voor dit probleem.

6. Hoe geven jullie vorm aan de lerende omgeving?

Alle professionals hebben een training gehad over multiproblematiek. Als een professional vermoedt dat dit bij een burger speelt, wordt iemand aangemeld bij de triagemanager. Die stelt dan een casemanager aan. We zijn onze professionals nu ook aan het trainen op schuldenproblematiek. Onze casemanagers en triagemanagers worden getraind op het ontwikkelen van een brede blik. BSiN heeft deze training samen met TNO ontwikkeld, op basis van onderzoek. We maken gebruik van de Frieslab Kwadranten voor triage.

7. Zijn er afspraken gemaakt over financiering?

In eerste instantie financierde het AAG-fonds de triage en casemanagementaanpak voor mensen met multiproblematiek. Sinds 2016 gebeurt dit via ‘poolen’, het samenvoegen van Zvw en Wmo (diverse verstrekkingen). Dat is revolutionair. We willen de samenwerking nu ook inzetten voor kwetsbare ouderen. Alle betrokken partijen bij dat project (zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam) zijn bereid te werken aan een financieringsmethodiek waarbij substantiële middelen worden ‘gepoold’ met als principe ‘geld volgt zorgvraag’.

“We werken volgens het principe: geld volgt zorgvraag, dat is revolutionair”

Transmurale zorgbrug

Voor 2017 streven we naar een reductie van 20% van het aantal vermijdbare heropnames. En 30% reductie van het aantal kwetsbare ouderen dat blijvend functieverlies heeft, 6 maanden na ziekenhuisopname. Deze doelen worden onder meer bereikt door:

 • het opzetten van een transmurale zorgbrug
 • verbeterde doorstroom uit het ziekenhuis en vanaf de spoedeisende hulp
 • betere informatievoorziening naar de patiënt

8. Wat zijn de succesfactoren van BSiN?

 1. Bestuurders van aanbieders én financiers moeten uit de comfortzone willen komen. Vertrouwen tussen de bestuurders is heel belangrijk.
 2. Financiers meenemen en aanhaken bij de samenwerking.
 3. Eigenaarschap bij de aanbieders.

9. Welke knelpunten ervaren jullie?

 1. Financieringsstromen zijn complex. Ook voor professionals is dit ingewikkeld. Zij moeten in verschillende systemen gegevens bijhouden. Het digitale systeem waar we als Krijtmolenalliantie mee werken vervangt nog niet de andere systemen. Daardoor zijn er nu soms dubbele registratielasten.
 2. Het aanpalende beleid van de gemeente was af en toe lastig. Soms zijn er aanpakken vanuit het gemeentelijk beleid of landelijk beleid die overeind moeten blijven. Dit maakt verandering soms complex. Eigenlijk zou alles op de schop moeten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de participatie van het sociaal wijkteam en de jeugd en gezinsteams. Zij zijn nu wel aangehaakt bij de triage maar het is complex. Omdat er formeel geen mensen met multiproblematiek geholpen mogen worden door BSiN, wanneer zij kinderen hebben.

10. Het je nog tips voor andere Triple Aim-partijen?

Zorg dat je met alle partijen aan Triple Aim samenwerkt! Betrek ook de politiek erbij. Zij kunnen ruimte creëren in hun beleid.

Verder lezen

› bekijk alle 5 artikelen over Triple Aim

Triple Aim

Een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten.

Meer over dit programma