Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Triple Aim

Meer gezondheid voor minder geld, dat is Triple Aim in een notendop. De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit, maar de betaalbaarheid staat onder druk. Verandering is nodig om onze kwalitatief goede zorg te garanderen voor de toekomst.

Tijdens het project ‘Populatiemanagement: betere zorg tegen minder kosten’ heeft Vilans, kennisinstituut voor de langdurende zorg, samen met het Jan van Es Instituut, OptiMedis en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de mogelijkheden van een duurzaam zorgstelsel verkend aan de hand van het Triple Aim-gedachtengoed en proeftuinen populatiemanagement.

Eindpublicatie Triple Aim in Nederland

Het project dat Vilans uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS heeft gelopen van januari 2014 tot en met december 2017. De kennis die in vijf jaar is opgedaan is gebundeld in de eindpublicatie ‘Triple Aim in Nederland: Betere zorg met minder kosten’. In deze publicatie lees je meer over populatiemanagement, shared savings, de 6 leidende principes van Triple Aim die met meerdere partijen geformuleerd zijn, een scan die snel inzicht geeft in de manier waarop samenwerkingsverbanden werken aan Triple Aim (de Triple Aimscan, praktijkvoorbeelden en de visie van 3 experts op de toekomst van Triple Aim.

Download de eindpublicatie ‘Triple Aim in Nederland: Betere zorg met minder kosten’ (pdf)

Veelgestelde vragen over shared savings

Speciale aandacht is binnen dit project uitgegaan naar shared savings. Een instrument dat kan bijdragen aan de realisatie van Triple Aim. Shared savings houdt in dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen uit de regio samen een besparing proberen te bereiken en de opbrengsten hiervan delen. Het maken van afspraken over shared savings is bedoeld als stimulans voor kostenbewust gedrag waarbij ook de andere Triple Aim-doelstellingen (een gezondere populatie en beter ervaren kwaliteit van zorg) worden nagestreefd. Lees meer over shared savings

Bekijk ook de veelgestelde vragen over shared savings

Wie hebben een bijdrage geleverd?

Het Jan van Es Instituut, OptiMedis en Vilans hebben vanuit hun gezamenlijke visie, ambitie en expertise hun kennis en informatie over shared savings en Triple Aim gebundeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voerde een Landelijke Monitor Populatiemanagement (LMP) uit over de proeftuinen populatiemanagement. De NZa heeft input geleverd aan de wet- & regelgeving van shared savings. We bedanken Arts en Zorg, expert Barbara Blommerde, Blauwe Zorg, BovenIJ ziekenhuis, Huis voor de zorg, MCC-Omnes, Menzis, Mijn Zorg, RIVM, SAG gezondheidscentra, Syntein, Tranzo, Vitaal Vechtdal, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid voor hun bijdrage.

Bij wie kun je terecht met vragen?

Heb je vragen over shared savings? Er zijn zowel landelijke als regionale partijen die expertise hebben en hulp kunnen bieden bij het maken van shared savings afspraken.

  • Het Jan van Es Instituut heeft kennis en ervaring en internationale contacten opgebouwd rondom  populatiemanagement, Triple Aim, integrated care en shared savings. Zij organiseert hier scholingen en congressen over.
  • OptiMedis is de Nederlandse vestiging van de organisatie die Gesundes Kinzigtal heeft opgezet en al tien jaar dagelijks leidt en monitort. OptiMedis heeft in Nederland een Triple Aim shared savings contract voor verschillende zorgprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd met zorgverzekeraars en zorgaanbieders in Nijkerk, Nieuwegein en binnenkort Vitaal Vechtdal.
  • Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en) adviseren, leiden en begeleiden bij de veranderingen in de gezondheidszorg; binnen en over de domeinen zorg en welzijn heen. De Triple Aim benadering is daarbij een stevig fundament.
  • De medische coördinatie centra (MCC’s) en stichtingen transmurale (gezondheids)zorg bieden ondersteuning bij vraagstukken over transmurale zorg, Triple Aim en shared savings.
  • Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn Tranzo van de Universiteit van Tilburg heeft de bouwstenen voor het shared savings model voor het contract in Enschede ontwikkeld.
  • Vilans faciliteert als kennisinstituut in de langdurige zorg een kennisinfrastructuur voor het thema Triple Aim, zoals binnen de negen proeftuinen populatiemanagement en de regio’s daarbuiten. Ook verleent Vilans advies in het sociale domein en lokale samenwerkingspartners op het gebied van Triple Aim.

Triple Aim

Een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten.

Meer over dit programma