Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Triple Aim

De website Triple-Aim.nl en de 9 proeftuinen populatiemanagement zijn een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten. Shared savings is een instrument dat kan bijdragen aan de realisatie van Triple Aim. Op verzoek van partijen in het veld, is kennis en informatie over shared savings verzameld en gebundeld. Diverse experts hebben hun bijdrage verleend aan de totstandkoming en toetsing van de inhoud van Triple-Aim.nl.

Hoe is de site tot stand gekomen?

Het Jan van Es Instituut, OptiMedis en Vilans hebben vanuit hun gezamenlijke visie, ambitie en expertise hun kennis en informatie over shared savings en Triple Aim voor deze website gebundeld. De NZa heeft een bijdrage geleverd aan de teksten over wet- & regelgeving. En het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voerde een Landelijke Monitor Populatiemanagement (LMP) uit over de proeftuinen populatiemanagement.

Wie hebben een bijdrage geleverd?

Diverse partijen uit de praktijk hebben aanvullende input geleverd om een realistisch beeld te schetsen van de kansen en uitdagingen om shared savings in de praktijk toe te passen. Andere partijen hebben meegelezen en meegedacht. We danken in het bijzonder Arts en Zorg, Barbara Blommerde, Blauwe Zorg, BovenIJ ziekenhuis, Huis voor de zorg, MCC-Omnes, Menzis, Mijn Zorg, RIVM, SAG gezondheidscentra, Syntein, Tranzo, Vitaal Vechtdal, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

Eindpublicatie Triple Aim in Nederland

De kennis die in vijf jaar is opgedaan is gebundeld in de eindpublicatie ‘Triple Aim in Nederland: Betere zorg met minder kosten’. In deze publicatie lees je meer over de 6 leidende principes van Triple Aim, de Triple Aim-scan, shared savings, praktijkvoorbeelden en de visie van 3 experts op de toekomst van Triple Aim. Bekijk ook de animatievideo’s!

Download de eindpublicatie ‘Triple Aim in Nederland: Betere zorg met minder kosten’ (pdf)

Bij wie kun je terecht met vragen?

Heb je vragen over shared savings? Er zijn zowel landelijke als regionale partijen die expertise hebben en hulp kunnen bieden bij het maken van shared savings afspraken.

  • Het Jan van Es Instituut heeft kennis en ervaring en internationale contacten opgebouwd rondom  populatiemanagement, Triple Aim, integrated care en shared savings. Zij organiseert hier scholingen en congressen over.
  • OptiMedis is de Nederlandse vestiging van de organisatie die Gesundes Kinzigtal heeft opgezet en al tien jaar dagelijks leidt en monitort. OptiMedis heeft in Nederland een Triple Aim shared savings contract voor verschillende zorgprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd met zorgverzekeraars en zorgaanbieders in Nijkerk, Nieuwegein en binnenkort Vitaal Vechtdal.
  • Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en) adviseren, leiden en begeleiden bij de veranderingen in de gezondheidszorg; binnen en over de domeinen zorg en welzijn heen. De Triple Aim benadering is daarbij een stevig fundament.
  • De medische coördinatie centra (MCC’s) en stichtingen transmurale (gezondheids)zorg bieden ondersteuning bij vraagstukken over transmurale zorg, Triple Aim en shared savings.
  • Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn Tranzo van de Universiteit van Tilburg heeft de bouwstenen voor het shared savings model voor het contract in Enschede ontwikkeld.
  • Vilans faciliteert als kennisinstituut in de langdurige zorg een kennisinfrastructuur voor het thema Triple Aim, zoals binnen de negen proeftuinen populatiemanagement en de regio’s daarbuiten. Ook verleent Vilans advies in het sociale domein en bij lokale samenwerkingspartners op het gebied van Triple Aim.