Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Opbrengsten

De 168 verpleeghuizen die deelnamen aan Ruimte voor verpleeghuizen hebben ieder op hun eigen wijze een bijdrage geleverd aan vernieuwing en betere kwaliteit in de verpleeghuissector. Zij hebben elk over hun eigen verbeterplan gerapporteerd via een factsheet. Themacoördinatoren hebben de zorgaanbieders ondersteund bij de realisatie van hun plannen. Als vraagbaak, verbinder, sparringspartner of aanjager.

De verbeterplannen hebben geleid tot inhoudelijke resultaten op zowel het niveau van individuele verbeterplannen (resultaten voor  cliënten, naasten en professionals), als op themaniveau door het verzamelen van inzichten en informatie van meerdere deelnemers  die voor alle verpleeghuizen relevant kunnen zijn.

Daarnaast is er via de communicatiekanalen van Waardigheid en trots en andere media veel gepubliceerd. Over onder andere praktijkvoorbeelden, artikelen van bijeenkomsten, beleid en tools. De afgelopen twee jaar is het bereik steeds blijven groeien als het gaat om de bezoekers van de website, de nieuwsbrief, Facebook en Linked In.

Effecten voor cliënt, zorgprofessional en mantelzorger

De positieve effecten voor cliënten liggen vooral in een toename in het hebben van aandacht voor de individuele behoeften. Deelnemende zorgaanbieders en cliëntenraden geven aan dat de cliënt of bewoner meer regie en eigenaarschap ervaart en dat meer wordt aangesloten bij de belevingswereld. Als het gaat om effecten voor zorgprofessionals, dan hebben deze met name betrekking op deskundigheidsbevordering en gedragsverandering ten aanzien van het benaderen van de bewoner en het betrekken van naasten bij de zorg en het leven van cliënten. Onderdeel hiervan is de toegenomen leer- en verbetercultuur bij zorgprofessionals.

Kennis en ervaringen delen

De 150 verpleeghuizen hebben binnen de themagroepen hun kennis en ervaring onderling uitgewisseld om van elkaar te leren. Op themaniveau zijn de resultaten vertaald naar verschillende overkoepelende publicaties die voor alle verpleeghuizen relevant kunnen zijn.

Nieuw élan

Ruimte voor verpleeghuizen heeft bijgedragen aan een nieuw élan in de sector. Er is een sterke beweging naar continue verbetering in gang gezet, waarbij de cliënt centraal staat en professionals trots zijn op hun werk. Waarbij zorgaanbieders op een andere wijze denken en doen. En het van elkaar leren steeds meer vorm krijgt. De komst van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het vernieuwde Toetsingskader van de IGJ in 2017 hebben de beweging een extra stimulans gegeven.

Feiten en cijfers

  • 168 zorgaanbieders waren deelnemer
  • 188 factsheets met resultaten van de verbeterplannen
  • 410.000 unieke bezoekers website
  • 7.000 abonnees op de wekelijkse nieuwsbrief
  • 5 congressen met 7.000 bezoekers
  • 262 bijeenkomsten met 5.000 deelnemers
  • 3.200 volgers op Twitter
  • 525 leden bij de LinkedIn-groep Waardigheid en trots
  • 5.500 volgers op de Facebookpagina Waardigheid en trots

Eindrapportage

De opbrengsten van Ruimte voor verpleeghuizen zijn in de vorm van een eindrapportage in kaart gebracht.

Compilatiefilm

English