Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Ruimte voor verpleeghuizen – Waardigheid en trots

In februari 2015 presenteerde voormalig staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots.

Ruimte voor best practices

Eén van de onderdelen uit het plan Waardigheid en trots is het geven van ruimte aan verpleeghuislocaties die de ambitie hebben om best practice te worden.  Alle verpleeghuizen kregen de oproep om samen met de cliëntenraad, de verpleegkundige-adviesraad en de ondernemingsraad verbeterplannen in te dienen. 168 zorginstellingen met ruim 700 locaties namen met één of meerdere verbeterplannen deel aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen.

De zorgaanbieders leverden ieder op hun eigen wijze een bijdrage aan vernieuwing en betere kwaliteit in de verpleeghuissector. Zij waren ingedeeld in themagroepen, waarin kennis en ervaring onderling werd uitgewisseld om van elkaar te leren. De plannen variëerden van instrumenten voor het beter inzichtelijk maken van de (ervaren) kwaliteit van zorg en leven, de ontwikkeling en implementatie van een zorgleefplan, de inzet van een familiecoach, tot aan een verscherping van de hygiënecode voor kleinschalige woonvormen en een experiment voor een verkorte procedure van indicatiestelling.

Doelstelling

De zorgaanbieders hadden tot doel om hun verbeterplannen uit te werken tot best practices die de gehele sector verder brengen. Daarnaast heeft Ruimte voor Verpleeghuizen als doel gehad om input te bieden voor landelijke beleidsvorming.

Eindrapportage

De verbeterplannen hebben geleid tot inhoudelijke resultaten op zowel het niveau van individuele verbeterplannen (resultaten voor cliënten, naasten en professionals), als op themaniveau door het verzamelen van inzichten en informatie van meerdere deelnemers die voor alle verpleeghuizen relevant kunnen zijn. De opbrengsten van Ruimte voor verpleeghuizen zijn in de vorm van een eindrapportage in kaart gebracht.

TaskForce Waardigheid en trots

Het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’, bestaande uit de volgende organisaties:

  • ActiZ
  • BTN
  • Zorginstituut Nederland
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • LOC Zeggenschap in zorg
  • Verenso
  • V&VN
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)