Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Thema’s

Op basis van de vragen van de 27 domeinoverstijgende lokale of regionale samenwerkingsinitiatieven zijn in het programma drie themagroepen gevormd:

 1. Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen
  Innoveren, gericht op zelfhulp en ondersteuning van cliënten bij hun herstel. Organisaties binnen het thema ‘Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen’ hebben gewerkt aan het versterken van eigen kracht en mogelijkheden.
 2. Participatie, inclusie en werk
  Innoveren, gericht op meedoen en erbij horen, cruciaal voor kwaliteit van leven. De deelnemers aan het thema ‘Participatie, inclusie en werk’ hebben gewerkt aan het bijdragen aan een inclusieve samenleving.
 3. Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming
  Innoveren, gericht op veelbelovende woon- en woonbegeleidingsvormen, die een belangrijke bijdrage vormen binnen het continuüm wonen. De deelnemers aan het thema ‘Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming hebben gewerkt aan woonvormen op maat.

Overstijgende thema’s

Daarnaast zijn er 3 thema’s te benoemen die de rode draad vormden in de activiteiten van de deelnemers:

 1. Domeinoverstijgende Samenwerking
  Mensen met psychiatrische aandoeningen de ondersteuning en zorg in het gewone leven bieden, vraagt samenwerking op alle niveaus. Samenwerking tussen burgers, naasten, vrijwilligers, professionals, organisaties en instanties. Voor organisaties en instanties vraagt het domeinoverstijgende samenwerking. Over de grenzen van behandeling, zorg en ondersteuning. Over de grenzen van ggz, opvang en het sociaal domein.
 2. Ervaringsdeskundigheid
  Het is waardevol om op grond van eigen herstelervaringen ruimte te maken voor herstel van anderen of een bijdrage te leveren aan innovaties. Mogelijkheden, kennis, ervaringen en talenten worden benut. De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen zorgt voor het behoud van focus op wat voor cliënten van belang is. Ervaringsdeskundigheid brengt andere perspectieven met zich mee en haalt mensen uit hun comfortzone. Dat is essentieel voor innovatie.
 3. Duurzame financiering
  Innovaties op het grensvlak van ggz, opvang en het sociaal domein starten vaak met incidentele, kortdurende financiering vanuit een gemeente. Voor doorontwikkelingen implementatie van de innovatie is structurele en een langlopende financiering nodig. Samenspel tussen aanbieders en gemeenten (Wmo en Participatiewet) en zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet) is van belang. Door een slimme koppeling van en tussen verschillende financiële kaders kan een flexibel aanbod voor de bewoner gerealiseerd worden: op maat, met mogelijkheden van op- en afschaling. Dit is op macroniveau het meest kosteneffectief.

Nieuwe wegen ggz en opvang

Binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang hebben 27 samenwerkingsinitiatieven tussen 2016 en 2018  gepionierd met domeinoverstijgende samenwerking.

Meer over dit programma