Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Opbrengsten

De opbrengsten van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang in een notendop:

Samenwerking werd hechter

  • Er is meer samengewerkt met mensen uit de doelgroep, zoals mensen die werken vanuit ervaringsdeskundigheid.
  • Er is meer / betere samenwerking ontstaan tussen organisaties van verschillende (sub)domeinen welzijn, opvang en ggz. En tussen organisaties op het gebied van welzijn, psychiatrie & opvang enerzijds en de gemeente anderzijds.

Er kwam een bewustwordingsproces op gang bij deelnemers (zowel uitvoerders, beleidsmakers, etc)

  • Er is meer inzicht ontstaan in wat werkt.
  • De manier van werken is veranderd.
  • Inzicht is toegenomen in hoe processen gestuurd, gemonitord en bijgestuurd kunnen worden.

Verbetering van kwaliteit van leven bij mensen op wie de initiatieven zich richten

  • Mensen hebben stappen gezet op weg naar meer participatie, zoals arbeidsparticipatie
    en het volgen van onderwijs.
  • Mensen hebben zich ondersteund gevoeld in hun herstelproces.

Download de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’ voor een overzicht van de resultaten en activiteiten van het programma.

Nieuwe wegen ggz en opvang

Binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang hebben 27 samenwerkingsinitiatieven tussen 2016 en 2018  gepionierd met domeinoverstijgende samenwerking.

Meer over dit programma