Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Nieuwe wegen ggz en opvang

Om de intramurale langdurige ggz goed in het nieuwe stelsel voor langdurige zorg in te passen is een aanjaagprogramma opgezet met de titel: Nieuwe wegen ggz en opvang.

Uitgangspunten voor het zoeken naar nieuwe wegen in de ggz en opvang zijn, dat hiervoor samenwerking nodig is tussen sectoren (behandeling, zorg en ondersteuning in het sociaal domein) en dat het een grote inbreng van cliënten en ervaringsdeskundigen vereist. In dit programma konden samenwerkingsverbanden een domeinoverschrijdend initiatief (door)ontwikkelen. De opdracht was de ervaringen, resultaten en kennis te delen met elkaar en met belangstellenden.

27 samenwerkingsverbanden hebben verspreid over het land, ondersteund door medewerkers van de 4 kenniscentra (Trimbos Instituut, Phrenos, Movisie en Vilans), in opdracht van de brancheorganisaties GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en de landelijke organisatie van cliënten: MIND en gefinancierd door het Ministerie van VWS binnen dit programma met een domeinoverstijgend initiatief gewerkt aan:

  • meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of ggz problematiek;
  • ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt – het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein;
  • verbetering van de samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus;

Nieuwe wegen GGZ en opvang was een innovatief, creatief ontwikkelprogramma, een programma dat in co-creatie gerealiseerd is en co-creatie in de initiatieven heeft gestimuleerd.

Eindcongres

Het programma Nieuwe wegen ggz en opvang is niet beëindigd met een ‘eigen’ slotbijeenkomst voor alle betrokkenen bij dit programma. Om ook op landelijk niveau domeinoverstijgende samenwerking aan te jagen is een gezamenlijk congres met vergelijkbare programma’s georganiseerd. Op 15 maart 2018, kwamen in Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Er is kennis uitgewisseld tijdens de 45 workshops, 32 ontmoetingstafels op het ontmoetings- en inspiratieplein en 5 bouwsessies. Deze waren allemaal georganiseerd rondom de thema’s: Burgerkracht, Meedoen in de samenleving, Samenwerken, Duurzame financiering en Wonen en opvang.

Eindpublicatie

Nieuwe wegen ggz en opvang

Binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang hebben 27 samenwerkingsinitiatieven tussen 2016 en 2018  gepionierd met domeinoverstijgende samenwerking.

Meer over dit programma