Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

In voor zorg!

Organisaties in de langdurige zorg voelden in 2009 de noodzaak om te veranderen, naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen. Terwijl veel innovaties en verbeteringen bekend waren, kenden organisaties deze onvoldoende of vroegen zich af hoe deze in te voeren in de eigen organisatie. De wijze waarop de langdurige zorg was georganiseerd was daardoor niet toekomstbestendig. Door de vergrijzing zou het beroep op de langdurige zorg alleen maar toenemen. Zonder ingrijpen zou de langdurige zorg financieel onhoudbaar worden. Tegelijkertijd zou het arbeidspotentieel afnemen. Ook begon de cliënt anno 2009 een meer cliëntgerichte benadering te vragen in plaats van de aanbodgerichte zorg zoals die tot dan voornamelijk gegeven werd.

Om hierop in te spelen zijn er systeemveranderingen doorgevoerd gericht op het realiseren van ander gedrag in de langdurige zorg. Het gewenste gedrag: meer gerichtheid op de cliënt, meer ruimte voor de professional, meer kwaliteit en een betere prijs. Maar dat bleek niet voldoende. Het stimuleringsprogramma In voor zorg! is in oktober 2009 gestart om zorgorganisaties te ondersteunen bij het maken van deze noodzakelijke transitie in de langdurige zorg. De verzoeken voor ondersteuning kwamen vanuit de zorgorganisaties zelf.

In voor zorg! – een implementatieprogramma

In de jaren voor 2009 hebben diverse ontwikkel- en verbeterprogramma’s in de langdurige zorg plaatsgevonden. Voorbeelden zijn het Nationaal Programma Ouderenzorg, Transitieprogramma Langdurige zorg, Landelijk Dementieprogramma, Zorg voor Beter. Deze programma’s zijn ontstaan vanuit een eigen noodzaak en actualiteit. Zij hebben gemeenschappelijk dat zij geprobeerd hebben nieuwe kennis te ontwikkelen die noodzakelijk is voor de houdbaarheid van de langdurige zorg. Deze nieuwe kennis vond niet automatisch de weg naar de praktijk. Een logisch vervolg was de stap om deze kennis te implementeren. Daarmee werd aangesloten op het beleid en werd het mogelijk om versneld resultaten te boeken bij het verbeteren van de kwaliteit, de doelmatigheid en daarmee de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg. In voor zorg! moest de sector hierbij ondersteunen.

De doelstellingen

De doelstelling van In voor zorg! was drieledig:
1) Zorgaanbieders in de langdurige zorg ondersteunen in het streven naar toekomstbestendigheid.
2) Het opzetten en onderhouden van een kennisplatform ter bundeling, verspreiding en implementatie van bestaande en vanuit het programma gegenereerde kennis over (toekomstbestendigheid) van de langdurige zorg.
3) Het versterken van de relatie tussen de overheid en het zorgveld (creëren van een andere en nauwere relatie tussen overheid en veld, beweging op gang brengen).

Tijdens het realiseren van de doelstellingen is de richting van het programma aangepast als de actualiteit of beleidsurgentie daarom vroeg. Zo werd bijvoorbeeld in november 2012 in het gesloten regeerakkoord een verregaande transitie gepresenteerd, de Hervorming van de langdurige zorg. De oorspronkelijke focus, ‘het optimaliseren van de bestaande situatie binnen de AWBZ’, was niet meer toereikend. De opdracht voor de zorgaanbieders en daarmee voor In voor zorg! werd hiermee aangescherpt. In voor zorg! heeft in het verlengde hiervan de aanbieders en hun partners ondersteund om de noodzakelijke transitie te maken.

Eindpublicatie en evaluatierapport

 

In voor zorg!

433 (zorg)organisaties hebben binnen In voor zorg! van 2009 tot 2017 gewerkt aan het (her)inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving.

Meer over dit programma