Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag transitiebijeenkomst Leeuwarden (26 mei 2014)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseerde in mei en juni 2014 in samenwerking met veldpartijen regionale transitiebijeenkomsten over de Hervorming langdurige zorg. Op 26 mei 2014 vond de regionale transitiebijeenkomst in Leeuwarden plaats.

Maandag 26 mei: Leeuwarden, Medisch Centrum Leeuwarden

Tijdens deze bijeenkomst werden twee praktijkvoorbeelden uitgelicht: sociale wijkteams De Friese Meren en het zorgsysteem DEAL-gemeenten.

1. Sociale Wijkteams De Friese Meren

In de zomer van 2014 moeten in de gemeente De Friese Meren vier sociale wijkteams actief zijn. Eind 2013 ging in Oudehaske het eerste team van start, in maart 2014 startte team twee in Balk. Per 1 juni krijgen ook Sint Nicolaasga en Lemmer hun eigen sociale wijkteam.

Het sociale wijkteam voor zorggerelateerde vragen bestaat in De Friese Meren uit een wijkverpleegkundige, een welzijnswerker, een ouderenadviseur en een zorgadviseur. Belt iemand met een hulpvraag, dan kijkt het team in een ‘keukentafelgesprek’ samen naar de vraag van de klant en stelt ze een ondersteuningsplan op.

Regelvrije zone

Uniek aan het Friese project is dat, door nauwe samenwerking met het Zorgkantoor, het gebied in Balk is benoemd tot ‘regelvrije zone’. Dat betekent dat de wijkverpleegkundige zonder verdere indicatiestelling van het CIZ voorzieningen kan inzetten uit de huidige AWBZ. Het resultaat: korte lijnen, snel inspelen op de vraag van de klant en minder bureaucratie.

Expertiseteam

Er is nog een manier waarop de Friese Meren de lijnen kort houdt: naast de wijkteams is ook een expertiseteam in het leven geroepen. Dit team bestaat uit deskundigen op diverse gebieden, zoals dementie, psychiatrie of verstandelijke handicaps. Heeft het wijkteam meer informatie of advies nodig? Dan hoeven zij niet zelf op zoek, maar staat het expertiseteam paraat.

Plannen en toekomst

Naar de juiste invulling van de expertiseteams wordt nog gezocht. Uiteindelijk moet in het team kennis over alle doelgroepen aanwezig zijn. Ook wordt hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe taken uit de Jeugdwet. In de herfst zullen bijvoorbeeld jeugd- en gezinswerkers worden toegevoegd aan het sociale wijkteam. Daarna wil De Friese Meren de wijkteams zo snel mogelijk over de hele gemeente uitrollen.

2. Innovatief zorgsysteem DEAL-gemeenten

De Groninger gemeenten Delfzijl, Eemshaven, Appingedam en Loppersum vormen samen de DEAL-gemeenten. Vanwege de dubbele vergrijzing en de afname van de beroepsbevolking in het gebied besloten de gemeenten de handen ineen te slaan.

Kritische blik

Aan de hand van een Woon- en Leefbaarheidplan werd in het Groninger gebied een innovatief zorgsysteem ontwikkeld. De kern van het plan: samenwerken en burgerparticipatie. Acht maanden geleden ging het zorgsysteem van start.

Samenwerking

Allereerst werd een kritische blik geworpen op de zorgvoorzieningen in het gebied. Welke voorzieningen konden worden samengevoegd? Hoe kon worden samengewerkt met andere zorgaanbieders uit andere domeinen? Hoe kon het informele netwerk (familie, mantelzorgers) optimaal benut worden? Het resultaat: zorgaanbieders uit de vier gemeenten werken inmiddels op nieuwe manieren samen, bijvoorbeeld op het gebied van intramurale capaciteit, extramurale dienstverlening (thuiszorg) en dagbesteding.

Verleiden tot burgerparticipatie

Burgerparticipatie, een ander belangrijk onderdeel uit het Woon- en Leefbaarheidplan, komt in het zorgsysteem naar voren in zes pilots. Eén van deze pilots was het ontwikkelen van een film die de inwoners van Middelstum moet verleiden tot participatie. In de film worden vijf mensen uit de gemeenten, die allemaal een andere vorm van zorg krijgen, gevolgd in hun dagelijks leven. Het doel: de mensen die zorg nodig hebben een gezicht geven.

Veel initiatieven

Andere pilots bestonden onder andere uit het in het leven roepen van een stichting, die ervoor moet zorgen dat ouderen in hun eigen dorp oud kunnen worden, en het organiseren van Open Tafel-bijeenkomsten. Daarin komen burgers samen om tot oplossingen te komen over knelpunten in hun dorp. De zes pilots zullen nog doorlopen tot eind 2014, maar nu al blijkt dat er in de gemeenten een grote verscheidenheid aan (burger)initiatieven ontstaat.

Meer weten

› bekijk alle 21 artikelen over Hervorming langdurige zorg

Hervorming Langdurige Zorg

Via Hervorminglangdurigezorg.nl is de sector langdurige zorg in 2014 en 2015 geïnformeerd over de hervorming langdurige zorg.

Meer over dit programma