Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rapportage ‘Proeftuinen hervorming langdurige zorg’

In voorbereiding op de hervorming langdurige zorg zijn in 13 regio’s in Nederland proeftuinen opgezet. Deze proeftuinen hebben gemeenten, lokale zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen met de nieuwe situatie en te experimenteren met uitvoeringsconcepten. Dit leverde waardevolle kennis en ervaring op die gebruikt worden voor de invulling van de hervorming langdurige zorg sinds 2015.

Het rapport ‘Proeftuinen hervorming langdurige zorg’ omvat beschrijvingen van 11 van de 13 proeftuinen. Er wordt ingegaan op doelstelling, opzet, resultaten en geleerde lessen van elke proeftuin.  Een selectie uit de algemene resultaten en geleerde lessen:

  • De ervaringen in de proeftuinen maakten de uitrol naar de hele gemeente makkelijker.
  • De proeftuinen hebben beproefde en op basis van de ervaringen verfijnde instrumenten opgeleverd.
  • Partners hebben elkaar goed kunnen leren kennen en hebben leren samenwerken.
  • In veel gevallen was er sprake van minder bureaucratie en meer professionele ruimte.
  • Goede communicatie bleek essentieel om iedereen in het netwerk aangehaakt te houden, vooral in complexe netwerken.
  • Het vraagt aandacht van zorg- en welzijnsaanbieders om elkaar te gaan zien als partners in een netwerk in plaats van als concurrenten. Deze omslag is belangrijk om een geïntegreerd
    zorgaanbod te kunnen bieden.
  • Goed overleg en goede samenwerking zijn uitermate belangrijk om resultaten te kunnen boeken. De projectleiding speelt hierin een belangrijke rol.

De betrokken partners zijn positief over verloop en opbrengsten van de proeftuinen. De resultaten in de vorm van beproefde werkwijzen, samenwerkingsvormen en instrumenten krijgen op diverse manieren vervolg in de inrichting van het gemeentelijke zorgaanbod onder de nieuwe Wmo.

› bekijk alle 21 artikelen over Hervorming langdurige zorg

Hervorming Langdurige Zorg

Via Hervorminglangdurigezorg.nl is de sector langdurige zorg in 2014 en 2015 geïnformeerd over de hervorming langdurige zorg.

Meer over dit programma