Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Hervorming Langdurige Zorg

Met de hervorming van de langdurige zorg is ingezet op een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning, een meer betrokken samenleving en een houdbare financiering. De hervorming is omvangrijk en raakt mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Cliënten en hun omgeving, professionals, (zorg)aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten hebben met inachtneming van ieders eigen rol en verantwoordelijkheden, invulling te geven aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Om al die verschillende partijen te ondersteunen met actuele informatie, goede voorbeelden en een ondersteuningsaanbod is van april 2014 tot september 2015 het platform Hervorminglangdurigezorg.nl ingericht. De voorstellen die de hervorming van de langdurige zorg mogelijk maken; het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, het voorstel voor de wijziging van het Besluit zorgverzekering Zvw en het wetsvoorstel voor de Wet langdurige zorg (Wlz), bevonden zich in 2014 in verschillende stadia van parlementaire behandeling. Gelijktijdig aan de parlementaire behandeling verschoof de focus van het opstellen en uitwerken van de wet- en regelgeving naar implementatie, transitie en transformatie. Met het platform Hervorminglangdurigezorg.nl is beoogd om partijen te ondersteunen tijdens de transitie van het stelsel en de samenwerking ten behoeve van de continuïteit van zorg voor cliënten  te versterken.

Hervorminglangdurigezorg.nl was een initiatief van het ministerie van VWS in samenwerking met:

 • Actiz
 • BTN
 • Federatie Opvang
 • GGZ Nederland
 • Ieder(in)
 • LPGGZ
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • VGN
 • VNG
 • V&VN
 • ZN

Bekijk de artikelen over het programma ‘Hervorming Langdurige Zorg’ die zijn opgenomen in de kennisbank.

Hervorming Langdurige Zorg

Via Hervorminglangdurigezorg.nl is de sector langdurige zorg in 2014 en 2015 geïnformeerd over de hervorming langdurige zorg.

Meer over dit programma